Skip to content

Regulamin

Ogólne

 1. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie przez Klienta na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie możliwe są tylko do 15 min po umówionej godzinie wizyty – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 min. nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak możliwości wykonania usługi.
 2. Spóźnienie Klienta na wizytę przekraczające 30 min, lub nieprzybycie przez Klienta na wizytę, skutkuje odstąpieniem od umowy dotyczącej wykonania usługi przez Klinikę dr Klaudia Wasiak medycyna estetyczna.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez klientów Kliniki dr Klaudia Wasiak medycyna estetyczna odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., póz.1781). Klinika nie będzie przekazywała tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 4. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową. Mogą one ulec zmianie, w tym w zależności od zakresu pracy i ilości zużytych kosmetyków oraz indywidualnych predyspozycji i potrzeb klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.
 5. Cena zabiegu każdorazowo jest ustalana indywidualnie z Klientem, przed rozpoczęciem zabiegu.
 6. Klient umawiający się na wizytę zobowiązany jest do podania prawdziwego imienia i nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku gdy tożsamość lub wiek klienta będzie budził wątpliwości, obsługa Kliniki jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Rezerwacja wizyty i płatność za zabieg

  1. Przed zamówieniem usługi w Klinice Dr Klaudia Wasiak medycyna estetyczna Klient powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego warunki, natomiast przed rozpoczęciem zabiegu powinien złożyć oświadczenie, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Klinikę.
  2. Rezerwacja terminu zabiegu może zostać dokonana:
   • osobiście w klinice Dr Klaudii Wasiak medycyna estetyczna, mającej swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ulicy Łużyckiej 17, w dniach i godzinach pracy placówki,
   • telefonicznie pod numerem 451 543 545 w dniach i godzinach pracy placówki,
   • poprzez media społecznościowe kliniki Dr Klaudii Wasiak (@dr.klaudiawasiak, @kosmetolog.mutka_karolina).
  3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji terminu jest wpłata przez Klienta zadatku w wysokości 200 zł w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych przed umówionym terminem zabiegu.
  4. Rezerwacja wizyty uzyskuje ważność wyłącznie po wpłacie zadatku – w przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
  5. W przypadku, gdy Klient umawia się na zabieg w terminie do 48h przed dniem jego planowanego wykonania, zadatek winien zostać uiszczony w nieprzekraczalnym terminie do 4 godzin od dokonania rezerwacji terminu zabiegu. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
  6. Zadatek, o którym mowa w pkt. 3 powyżej winien zostać uiszczony przez Klienta w ciągu 24h od momentu umówienia wizyty, na rzecz placówki w wybranej przez niego formie tj.:
   • przelewem bankowym na rachunek bankowy o numerze 93 1020 5402 0000 0102 0476 6566
   • gotówką bądź kartą płatniczą/kredytową bezpośrednio w siedzibie placówki.
  7. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, za datę dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego placówki kwotą przelewu.

  8. Zapłata zadatku potwierdzana jest rachunkiem zwykłym (paragon), lub na uprzednio zgłoszone przez Klienta życzenie, fakturą VAT.
  9. W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu na rachunek bankowy placówki ww. paragon/faktura VAT może zostać pobrana w recepcji placówki.
  10. Końcowa płatność za zabieg podlega uregulowaniu bezpośrednio po jego wykonaniu, w recepcji placówki, gotówką bądź kartą płatniczą/kredytową.
  11. Kwota płatności zostanie pomniejszona o wypłacony przez Klienta zadatek.

Odwołanie zabiegu / zmiana terminu

   1. Odwołania terminu umówionego zabiegu możliwe jest najpóźniej w ciągu 36 godzin od jego planowanego wykonania. W takiej sytuacji uiszczony przez Klienta zadatek zostaje mu zwrócony.
   2. Klient ma prawo jednorazowego przełożenia terminu umówionego zabiegu, pod warunkiem zgłoszenia tego telefonicznie/sms/osobiście nie później niż 18h przed pierwotnie ustalonym terminem.
   3. Odstąpienie od umowy z powodu spóźnienia Klienta na wizytę przekraczającego 30 min, lub nieprzybycia na wizytę oznacza, że Klinika może zachować uiszczony przez Klienta zadatek, bez konieczności jego zwrotu.
   4. Każdy przypadek ewentualnego żądania zwrotu uiszczonego zadatku rozpoznawany jest indywidualnie.
   5. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zabiegu w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie zabiegu w wyznaczonym terminie. Placówka zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania pacjenta o wystąpieniu ww. okoliczności.

Rezerwacja terminu i uiszczenie zadatku jest akceptacją powyższego regulaminu.

dr Klaudia Wasiak
Gabinet Medycyny Estetycznej
Zielona Góra

TELEFON
451 543 545

E-MAIL
rejestracja@klaudiawasiak.pl

ADRES
Łużycka 17,
65-601 Zielona Góra

GODZINY OTWARCIA REJESTRACJI
Poniedziałek, Środa, Piątek
08:30 – 16:30

Wtorek, Czwartek
10:00 – 18:00

gabinet kosmetyczny Zielona Góra